Dokumentace

Regulativy výstavby:

   1) Minimální plocha zeleně na pozemku 40% (je nutno započíst i zpevněné plochy)
   2) Uliční čára minimálně 5 m od hrany pozemku (sousedící s příjezdovou komunikací)
   3) Výška rodinného domu je maximálně 2NP.
Vzájemné odstupy staveb:

   1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.
   2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. Další viz. Vyhl. 501/2006 Sb. – prováděcí vyhláška Stavebního zákona).

Postup rezervace pozemku je popsán zde.

Dokumenty vztahující se k prodávaným pozemkům v I. Etapě:
Dokumenty vztahující se k prodávaným pozemkům ve II. Etapě:
Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás